6 grudnia 2018

Relacja ze spotkania koordynatorów Powiatowych Punktów Doradztwa Zawodowego

Koordynatorzy Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno‐​Zawodowego z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pana Kazimierza Mądzika w dniu 30 listopada 2018 r. ponownie spotkali się w gościnnych progach Urzędu Wojewódzkiego, aby nadać kierunek nowym działaniom dla przyjętych założeń przedsięwzięcia.

Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik w swoim wystąpieniu podkreślił, iż mając na uwadze realizację przyjętych założeń w zakresie upowszechniania, popularyzowania i realizowania zadań z doradztwa zawodowego wskazana jest organizacja procesów doradczych na wszystkich płaszczyznach edukacyjnych. Ponadto zwrócił uwagę, iż celem wdrażanych zmian jest przywrócenie prestiżu kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości i efektywności realizowanego procesu edukacyjnego w szkołach i placówkach, co jest możliwe poprzez współpracę instytucji edukacyjnych z rynkiem pracy.

Z kolei Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii – Pan Zbigniew Wojciechowski wskazał w swoim wystąpieniu na znaczącą rolę koordynatorów powołanych punktów w kreowaniu skutecznego doradztwa zawodowego w województwie świętokrzyskim.

Wsparcie informacyjno‐​szkoleniowe otrzymali nauczyciele pełniący funkcje koordynatorów, którzy wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez partnerów zawartego ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty Panem Kazimierzem Mądzikiem – Porozumienia o Współpracy.

Moderatorami spotkania byli:

  • Renata S. Zaborek – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach,
  • Pan Piotr Prędota – Dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach,
  • Pani Anna Jastrzębska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
  • Pani Katarzyna Misiowiec doradca zawodowy – Młodzieżowe Centrum Kariery Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach,
  • Pani Izabela Juszkiewicz – kierownik Pracowni Psychologiczno‐​Pedagogicznej i Kształcenia Zawodowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Uczestnikom zaprezentowano obszary do realizacji w ramach doradztwa zawodowego -dedykowane poszczególnym grupom odbiorców zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego. Szczegółowo zapoznano m.in. z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi obowiązującego systemu oświaty w Polsce oraz budowaniem świadomości uczenia się jako warunku sukcesu na rynku pracy.

Efektem spotkania było wypracowanie wniosków i rekomendacji w zakresie popularyzowania i inicjowania działań upowszechniających doradztwo zawodowe w szkołach.

Załączniki

Młodzi na rynku pracy – stan, uwarunkowania, perspektywy. WUP
Data: 2018‐​12‐​12, rozmiar: 1 MB
Prezentacja – pogram
Data: 2018‐​12‐​12, rozmiar: 1 016 KB