3 grudnia 2018

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jeszcze w tym roku rozpocznie nabór wniosków do nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W planach jest objęcie zasięgiem działań terytorium całej Polski.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” jest odpowiedzią na zainteresowanie polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2 pkt. 2 tj. szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, sportowe i mistrzostwa sportowego, z oddziałami przedszkolnymi, Integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego; szkoły ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, sportowe, mistrzostwa sportowego, zawodowe, branżowe, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego; szkoły artystyczne.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.

Głównym założeniem inicjatyw szkół uczestniczących w projekcie są zagraniczne wyjazdy grup uczniów trwające od 7 do 14 dni. Uczniowie mogą wyjeżdżać w grupach liczących min. 10 osób max. 20 osób wraz z odpowiednią liczbą opiekunów określoną przez dyrektora szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, miejsca wyjazdu, rodzaju środka lokomocji.

Czas trwania inicjatyw realizowanych w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” uzależniony jest od ilości zaplanowanych wyjazdów zagranicznych grup uczniów:

  • w przypadku gdy instytucja planuje tylko jeden wyjazd zagraniczny grupy uczniów czas trwania projektu wynosi 6 miesięcy;
  • w przypadku realizacji więcej niż jeden wyjazd zagraniczny grup uczniów czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy;

Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej:

  • instytucja wysyłająca – podmiot działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  • organizacja przyjmująca – podmiot z innego kraju członkowskiego UE.

W trakcie wyjazdów uczniowie powinni realizować program mobilności razem z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej, brać udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych, podczas których opracowywane będą między innymi międzynarodowe materiały tematyczne, służące do powstania końcowych efektów inicjatyw w postaci broszur, prezentacji, ulotek lub innych form edukacyjnych pozwalających wzmocnić realizację głównego celu projektu.

Tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiąc silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki w ramach realizowanych działań.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami zespołu PO WER pod nr tel; 22 46 31 660 lub mailowo: powerse@frse.org.pl. Strona internetowa projektu: http://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow