29 listopada 2018

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty

W dniu 26 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik rozpoczął spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Tematem zebrania były zmiany w kształceniu zawodowym oraz ustalenie planu pracy rady na bieżący rok szkolny.

W swojej wypowiedzi kurator oświaty skoncentrował się na przedstawieniu zmian w szkolnictwie zawodowym zawartych w projekcie Ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Podkreślił, że głównym celem zmian wprowadzanych ustawą jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Kurator zwrócił szczególną uwagę na problem niedostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku, który powoduje trudności zarówno dla pracodawców, jak i absolwentów szkół. Zaznaczył, że warunkiem przywrócenia zainteresowania uczniów szkołami technicznymi i branżowymi jest nie tylko ciekawa oferta kształcenia, ale również współpraca szkół branżowych z pracodawcami.

Podczas spotkania przewodniczący rady — Pan Zbigniew Wojciechowski Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii omówił dotychczasowe działania zespołu służące rozwojowi szkolnictwa zawodowego oraz podkreślił znaczącą rolę spotkań branżowych organizowanych w naszym województwie.

W drugiej część spotkania zebrani dyskutowali na temat zmian w zakresie szkolnictwa branżowego w kontekście projektu ustawy. Koordynatorzy ds. kształcenia zawodowego szczegółowo omówili zmiany dotyczące rekrutacji do szkół w roku szkolnym 2019/2020, organizację staży uczniowskich, szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz rozwiązania w zakresie ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół. Opracowano plan pracy Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych na rok szkolny 2018/2019.