26 listopada 2018

Podsumowanie konferencji dla dyrektorów tzw. „małych szkół”

W dniu 15 listopada 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Modliborzycach odbyła się konferencja, w której wzięło udział 36 dyrektorów szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne. Konferencję otworzył Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Beata Niziołek – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii.

W czasie konferencji omówiono ważne tematy. Pierwszym z nich była ocena pracy nauczycieli i dyrektorów w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Tematykę tę omówiła Pani Małgorzata Połeć — starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Drugim tematem było zapoznanie dyrektorów z założeniami tzw. Planu Daltońskiego, który wpisuje się w działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą szkoły jako odpowiedź na różnorodność potrzeb rozwojowych dzieci. Temat ten przedstawiła Pani Katarzyna Dryjas – Prezes Polskiego Stowarzyszenia DALTON.

Podczas spotkania Pan Marian Partyka — Wójt Gminy Baćkowice i Pan Roman Szczuchniak — Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość” omówili dobre praktyki współpracy samorządu terytorialnego z dyrektorami szkół prowadzonych na terenie gminy przez Stowarzyszenie. Z kolei Pani Agnieszka Januszewska-Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach, przedstawiła informacje o działalności i sukcesach swojej szkoły, której organem prowadzącym od 01.09.2010 r. jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość”.

W dyskusji, jaka wywiązała się podczas spotkania, dyrektorzy przedstawili swoje problemy w zakresie zarządzania szkołami i podkreślili, jak ważna jest współpraca wszystkich podmiotów związanych z systemem oświaty.

Konferencję podsumowała Pani Barbara Krzemińska – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach i zaprosiła do dalszej współpracy.