14 listopada 2018

Otwarte konkursy MEN w zakresie wspomagania nauczania języka polskiego za granicą

1. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania polegające na:

Obszar I – zorganizowaniu w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych
w języku polskim, czyli:

  • moduł I – szkoleń doskonalących wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie przedmiotowym, metodycznym oraz psychologii rozwoju dziecka,
  • moduł II – staży przedmiotowo-metodycznych dla nauczycieli i/lub wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim;

Obszar II – zorganizowaniu w Polsce obozów edukacyjnych dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą.

Powyższe zadania powinny być realizowane w partnerstwie ze szkołami organizacji Polaków, organizacjami Polaków lub szkołami w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków.

Oferty realizacji zadania mogą składać:

  • organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego – zarówno na organizację obozów edukacyjnych dla młodzieży polonijnej, jak i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • publiczne i niepubliczne szkoły wyższe – tylko w części konkursu dotyczącej doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Oferent może złożyć jedną ofertę w każdym wyodrębnionym tematycznie obszarze konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie przez podmiot składający ofertę niezbędnego, tj. trzyletniego w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, doświadczenia w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem wyodrębnionej tematycznie części konkursu. Przez spełnienie tego warunku rozumie się realizację w trzech różnych latach w okresie 2014-2018 działań, których dotyczy składana przez podmiot oferta/oferty, tj. organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej i/lub doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego lub w języku polskim.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz realizacji zadania znajdują się w ogłoszeniu konkursu: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/ogloszenie-konkursu-z-zalacznikami.pdf

2. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2020

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania polegające na wspieraniu współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim ze szkołami w Polsce.

Zadania realizowane w ramach konkursu wspierają integrację dzieci i młodzieży polonij­nej z ich rówieśnikami w kraju poprzez uczestnictwo we wspólnych przedsię­wzięciach edukacyjnych. Młodzi Polacy mieszkający poza granicami kraju doskonalą znajomość ję­zyka polskiego i zdobywają wiedzę o Pol­sce. Z kolei uczniowie ze szkół w Polsce poznają polskie dziedzictwo kulturowe za granicą, a nauczyciele mają możliwość wymiany wiedzy, umiejętności oraz do­świadczeń dydaktyczno-wychowawczych.

Szkoły w Polsce podejmują współpracę ze szkołami funkcjonującymi w systemach oświaty innych państw oraz szkołami organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim
za pośrednictwem podmiotów uprawnionych do składania ofert.

Oferty realizacji zadania w ramach konkursu mogą składać:

  • organiza­cje pozarządowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • publiczne i niepubliczne szkoły wyższe.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez podmiot doświadczenia w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu (brak wymogu trzyletniego doświadczenia). Przez spełnienie tego warunku rozumie się realizację wszelkich zadań wspierających współpracę szkół za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim ze szkołami w Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz realizacji zadania znajdują się w ogłoszeniu konkursu: https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/ogloszenie-konkursu-regulamin-konkursu-zasady-przyznawania-i-rozliczania-dotacji-oraz-oswiadczenie-o-posiadaniu-niezbednego-doswiadczenia.pdf