13 listopada 2018

Podstawy prawne oraz informacje na temat wypełniania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 400 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743, ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2015, poz.1025, ze zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073, ze zm.).
 • Ordery i odznaczenia państwowe (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi) – nadawane za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej (KKOOP), ofiarną działalność publiczną i ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Wniosek powinien wykazywać szczególne zasługi kandydata wykraczające poza obowiązki służbowe po otrzymaniu ostatniego orderu i odznaczenia – konkretne dokonania kandydata należy określić w czasie tak, aby można było ocenić, czy miały miejsce po otrzymaniu poprzedniego odznaczenia. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata.
 • Medal za Długoletnią Służbę – nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu.

Medal za Długoletnią Służbę nadawany jest nie wcześniej niż:

 • po 30 latach pracy zawodowej‐ Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
 • po 20 latach pracy zawodowej‐ Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
 • po 10 latach pracy zawodowej‐ Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

24 grudnia 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów w związku z którym:

 • wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania;
 • osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, wniosek przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.

 

W pierwszym zdaniu uzasadnienia wniosku należy podać ogólny staż pracy kandydata wyrażony cyfrą np. „Pani Anna Nowak posiada 25‐​letni staż pracy zawodowej ogółem”…, a następnie opisać osiągnięcia.

Zmiana rozporządzenia wprowadziła również zmianę druku wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę. Właściwy druk jest do pobrania ze strony: www​.kuratorium​.kielce​.pl  w menu Załatwianie spraw /​ odznaczenia i nagrody dla nauczycieli/​ druki wniosków oraz wzory ich wypełnienia.

Informacja o pozytywnym zaopiniowaniu nauczyciela przez Radę Pedagogiczną szkoły powinna być zawarta w uzasadnieniu wniosku w ostatnim zdaniu (nie ma konieczności załączania jej do wniosku w postaci wyciągu z protokołu Rady Pedagogicznej). Podpis dyrektora szkoły/​placówki we wskazanej rubryce druku uwiarygadnia całość danych zawartych we wniosku – dotyczy wszystkich wniosków na ordery, odznaczenia państwowe oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

 • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.

Druk zapytania nie jest stemplowany pieczątką szkoły/​organu prowadzącego oraz nie jest podpisywany i pieczętowany pieczątką imienną przez osobę uprawnioną gdyż zgodnie z interpretacją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego może zwrócić się tylko przedstawiający wniosek Prezydentowi, czyli w naszym przypadku Minister Edukacji Narodowej.

Do wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nie załącza się „zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach. Zastosowana czcionka – uzasadnienie nie mniejsza niż 10, pozostałe informacje na wniosku czcionka 11 lub 12. Wniosek po wydrukowaniu pozostaje z zachowanym szykiem rubryk takim jak w oryginale i stanowi jedną obustronną kartkę.

Wnioski dotyczące kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych (Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę) w formie wypełnionych dwóch egzemplarzy wraz z  zapytaniem o udzielenie informacji o osobie, należy przysyłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce z dopiskiem na kopercie „Wnioski o nadanie odznaczeń”.

Prosimy równocześnie o elektroniczne przesłanie danych kandydatów, poprzez wypełnienie poniższego formularza:

Wszystkie wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Kontakt w sprawach odznaczeń oraz nagród dla nauczycieli:

Jolanta Stradowska
specjalista w Kuratorium Oświaty w Kielcach
tel. 41 3421631, budynek C ŚUW, pokój 213.