9 listopada 2018

Rozliczenie dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-​komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2018 rok

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły podstawowe

Dyrektorzy szkół podstawowych
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 umowy zawartej w zakresie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-​komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego w roku 2018 należy przedstawić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku.

W związku z powyższym załączono tabelę, która powinna zawierać zestawienie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w 2018 wraz z liczbą sal wyposażonych w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu. Jednocześnie zgodnie z § 6 ust. 2 ww. umowy konieczne jest przedłożenie kopii opisanych i poświadczonych za zgodność z oryginałem dowodów poniesienia wydatków (m.in. faktur, rachunków).

Uzupełnioną tabelę należy przekazać w wersji elektronicznej na adres: joanna.​zdziech@​kuratorium.​kielce.​pl, a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25–516 Kielce.

Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 10 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), a w szczególności art. 169 ww. ustawy.

Dotację należy rozliczać z dokładnością do groszy.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

wzór tabeli
Data: 2018-​11-​09, rozmiar: 12 KB