6 listopada 2018

Program „Turnusy Uśmiechu”

Fundacja ING Dzieciom od trzynastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Trwający obecnie nabór dotyczy turnusów terapeutycznych. Na stronie internetowej www​.ingdzieciom​.pl znajdują się wszystkie informacje dotyczące konkursu, regulamin i wniosek oraz opis dotychczas zrealizowanych turnusów.

W konkursie mogą wziąć udział szkoły, prowadzące codzienne zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym. Fundacja ING Dzieciom czeka na pomysły na 12-​dniowe turnusy. Ważne, aby dzieci poznawały świat, uczyły się nowych rzeczy, nabierały nowych umiejętności.

Nagrodą w konkursie jest udział 50-​cio osobowej grupy dzieci i młodzieży wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną w 12-​dniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-​terapeutycznego. Koszt turnusu pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

Wnioski można składać do 20 listopada 2018 r. do godz. 12.00, drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza na stronie https://​www​.ingdzieciom​.pl/​c​o​-​r​o​b​i​m​y​/​t​u​r​n​u​s​y​-​u​s​m​i​e​c​h​u​/​a​k​t​u​a​l​n​y​-​k​o​n​k​u​r​s​-​t​u​r​n​u​s​-​t​e​r​a​p​e​u​t​y​c​zny .

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

  • od 29 kwietnia do 10 maja 2019 r.
  • od 13 maja do 24 maja 2019 r.
  • od 27 maja do 7 czerwca 2019 r.
  • od 10 czerwca do 21 czerwca 2019 r.