6 listopada 2018

Konferencja naukowa poświęcona setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, zapraszają na konferencję naukową „Na stos rzuciliśmy nasz życia los…” W setną rocznicę Niepodległości Polski, która odbędzie się w dniach 8–9 listopada 2018 r. w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego (Rynek 1), Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” (ul. Warszawska 5) oraz Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach (ul. Jana Pawła II 7). Przeprowadzenie obrad w mieście nierozerwalnie związanym z czynem zbrojnym Józefa Piłsudskiego oraz tradycjami legionowymi będzie miało wymiar symboliczny dla upamiętnienia wydarzeń sprzed stu lat.

Przypadająca w listopadzie 2018 r. setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi znakomitą okazję do rozważań nad wysiłkami Polaków zmierzającymi do odzyskania utraconej w XVIII wieku państwowości. Wielość koncepcji oraz dróg do niepodległości, obranych przez różne środowiska polityczne w poszczególnych dzielnicach zaborczych, jak też na emigracji, daje możliwość komparatystycznej prezentacji wyników badań i ustaleń historyków oraz przedstawicieli innych nauk. Setna rocznica Niepodległości Polski oraz poświęcona temu zagadnieniu konferencja będzie również okazją do oceny i wymiany poglądów na temat obranych strategii wolnościowych, ich założeń ideowo‐​programowych, procesu modyfikacji i realizacji w latach I wojny światowej.

Konferencja naukowa stanowić będzie nie tylko forum wymiany ustaleń i poglądów badaczy z całego kraju, ale również jeden z elementów związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Referenci w swoich wystąpieniach poruszą wiele zagadnień związanych m.in. z ideą niepodległości w procesie dojrzewania i kształtowania się świadomości narodowej społeczeństwa polskiego pod trzema zaborami, wpływem polityki wewnętrznej państw zaborczych na kierunek oraz charakter polskich koncepcji i programów niepodległościowych, a także inicjatywami lokalnymi na rzecz budowania zrębów przyszłej państwowości polskiej.

Szczegółowe informacje: http://​www​.ujk​.edu​.pl/​i​h​i​s​/​k​o​n​f​e​r​e​n​c​j​a​-​n​a​u​k​o​w​a​-​n​a​-​s​t​o​s​-​r​z​u​c​i​l​i​s​m​y​-​n​a​s​z​-​z​y​c​i​a​-​l​o​s​-​w​-​s​e​t​n​a​-​r​o​c​z​n​i​c​e​-​n​i​e​p​o​d​l​e​g​l​o​s​c​i​-​p​o​l​s​ki/