26 października 2018

IX Ogólnopolskie Dyktando Młodych

Koło Edytorów KUL, działające przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, zaprasza uczniów na IX Ogólnopolskie Dyktando Młodych, które odbędzie się 5 listopada w murach uniwersytetu.

Dyktando jest skierowane do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, uczniów gimnazjów, szkół średnich oraz studentów i osób do 26. roku życia zainteresowanych udziałem.

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie na adres koloedytorow@​kul.​pl maila zawierającego:

a) imię i nazwisko uczestnika;
b) nazwę szkoły i klasę (w przypadku studenta: nazwę uczelni, kierunek i rok studiów, w przypadku osób niestudiujących – wiek);
c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokumentacji przebiegu konkursu i jego rozliczenia.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie kwalifikacji zostanie przekazane drogą elektroniczną.

Z jednej placówki naukowej (nie dotyczy uczelni wyższych) może zostać zgłoszonych nie więcej niż 15 osób.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://​www​.kul​.pl/​i​x​-​o​g​o​l​n​o​p​o​l​s​k​i​e​d​y​k​t​a​n​d​o​-​m​l​o​d​y​c​h​,​a​r​t​_​8​2​7​5​8​.​h​tml.