12 października 2018

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – nabór wniosków na 2019 rok

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o terminach składania wniosków w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667):

  • dnia 31 października 2018 r. – upływa termin złożenia wniosku przez dyrektora szkoły lub dyrektora biblioteki pedagogicznej o udzielenie wsparcia finansowego
    na zakup książek do biblioteki ,
  • dnia 20 listopada 2018 r. – upływa termin złożenia wniosku przez organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną

Wniosek organu prowadzącego należy złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 (z dopiskiem NPRCZ – 2019 ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada br.

Zgodnie z założeniami ww. programu organ prowadzący może otrzymać jednokrotnie wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek pedagogicznych.

Organy prowadzące niebędące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego dołączają również kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych.

Jednocześnie Kuratorium uprzejmie prosi o przekazywanie elektronicznych wersji zestawienia szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek w formacie Excel na adres email: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl

Tomasz Pleban
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Załączniki

Informacja o realizacji programu
Data: 2018-10-12, typ pliku: DOC, rozmiar: 121 KB
Wniosek dyrektora szkoły
Data: 2018-10-12, typ pliku: DOC, rozmiar: 77 KB
Wniosek organu prowadzącego
Data: 2018-10-12, typ pliku: DOC, rozmiar: 69 KB