11 października 2018

Relacja z Ogólnopolskiego Kongresu Edukacji Przyszłości

W dniach 3–4 października 2018 r. z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Centrum Targowym Kielce odbył się Ogólnopolski Kongres Edukacji Przyszłości. Współorganizatorami wydarzenia byli: Targi Kielce i  Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Swoją obecnością Kongres zaszczycili Kuratorzy Oświaty z innych województw.

O randze przedsięwzięcia świadczą przyznane Patronaty Honorowe:

 • Ministra Edukacji Narodowej – Pani Anny Zalewskiej
 • Wojewody Świętokrzyskiego – Pani Agaty Wojtyszek
 • Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa
 • Prezydenta Miasta Kielce – Pana Wojciecha Lubawskiego

Celem przedsięwzięcia była promocja innowacyjności i kreatywności w szkołach/​placówkach oświatowych oraz podnoszenie rangi wyborów edukacyjno‐​zawodowych, w tym świadomości kształcenia zawodowego. Na odbywającym się Kongresie stworzona została przestrzeń do dialogu przedstawicieli świata nauki, edukacji i pracodawców – podmiotów współodpowiedzialnych za tworzenie warunków do uczenia się przez karierę jako czynnika sukcesu w procesie uczenia się przez całe życie.

Kongres obejmował dwa spójnie powiązane wydarzenia, na które składały się nurty tematyczne:

 • Kreatywnie i innowacyjnie w edukacji

oraz

 • Atelier Przyszłości – Doradztwo Edukacyjno‐​Zawodowe

Pierwszy dzień poświęcony był promocji nowatorskich rozwiązań z dziedziny dydaktyki i technologii w procesie edukacyjnym.  Forum stanowiło płaszczyznę wymiany doświadczeń ekspertów, dydaktyków, praktyków z całej Polski.

W wykładzie inauguracyjnym dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego wskazał na potrzebę przygotowania młodych Polaków do roli kreatywnych, innowacyjnie myślących i twórczych osób. Negował wspieranie nauki „po śladzie” – szkoła, zdaniem Pana Doktora, musi się zmieniać i dostosowywać system kształcenia do funkcjonowania naszego umysłu. Wyjaśniał na czym polega neurodydaktyka, akcentując, iż przekazywanie wiedzy w formie, która dominuje obecnie w szkole kłóci się z fizjologią mózgu.  To szkoła musi dostosowywać się do naszych mózgów a nie odwrotnie. A zatem wskazał, iż to od rodziców, nauczycieli i wychowawców zależy czy wychowamy naszych uczniów na kreatywnych, myślących innowacyjnie twórców, czy na biernych odtwórców trzymających się podanych schematów.

W dalszej części rozważań teoretycznych uświetnili swoją obecnością i wykładami m.in.: Pani Gabriela Borowczyk, MarkaPRO – Myślenie wizualne jako wyzwanie edukacji przyszłości, Pan Maciej Winiarek Fundacja TOCFE Inc. – Myślenie krytyczne i narzędzia TOC, Pan Marcin Marciniak‐​Mierzejewski Instytut Badań Edukacyjnych – Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) – czym jest i do czego służy?, Pan Jacek Świątek Learnetic SA; Nauczanie hybrydowe – gdzie leży złoty środek między pomocami tradycyjnymi a wirtualnymi; Pan Marcin Bochenek Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK – Od cyfrowej szkoły do cyfrowego społeczeństwa.

Ważną częścią tego dnia był Finał i Gala Ogólnopolskiego Konkursu „Laur Michała Anioła” w kategorii Kreatywna i innowacyjna szkoła. W konkursie nominowanych zostało 49 szkół i placówek oświatowych z całej Polski. Regulamin Konkursu określał przyznanie punktów po uwzględnieniu kryteriów takich jak:

 • Ludzie z pasją i ich rozwój – kadra pedagogiczna;
 • ICT – technologie informacyjno‐​komunikacyjne;
 • Instrumentarium dydaktyczne – metody, środki dydaktyczne, organizacja przestrzeni, formy organizacji pracy;
 • Zaangażowanie społeczności szkolnej w realizacje projektów, przedsięwzięć, konkursów.

Nagrodzeni to:

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach
 • III miejsce – Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Janusza Korczaka w Legionowie

Komisja konkursowa przyznała również wyróżnienia dla szkół i placówek:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy
 • Zespół Szkolno‐​Przedszkolny w Lipowej
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
 • Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie.

Pełna lista nominowanych szkół i placówek oświatowych (załącznik)

W drugim Dniu Kongresu Atelier Przyszłości – Doradztwo Edukacyjno‐​Zawodowe  punktem ciężkości było praktyczne ujęcie problematyki doradztwa edukacyjno‐​zawodowego. Przyjęta konwencja Kongresu przebiegała więc w dwóch płaszczyznach: naukowej i praktycznej.

W ujęciu teoretycznym wystąpił m.in. prof. dr hab. Edward Nęcka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoim przesłaniu inauguracyjnym „Inteligencja, kreatywność, samokontrola. Trzy cele edukacji przyszłości” poddawał rozwadze kwestie inteligencji jako  predyktora sukcesu zawodowego, co w  konsekwencji prowadzi do sukcesu życiowego i finansowego.

Kolejny prelegent dr hab. Piotr Bilski z Politechniki Warszawskiej – prekursor sztucznej inteligencji w Polsce – w swoim wystąpieniu „Technologie sztucznej inteligencji w edukacji i nauce” przedstawił współczesny stan wiedzy na temat sztucznej inteligencji oraz jej zastosowań praktycznych w badaniach naukowych i działalności edukacyjnej. A zatem wskazał drogę do tworzenia efektywnego kształcenia  w asocjacji z wyzwaniami rynku pracy. W sposób zwizualizowany przedstawił architekturę sztucznej inteligencji – zasady budowy systemu poznawczego zarówno naturalnego jak i sztucznego. Przybliżone zostały najpopularniejsze metody inteligentne: metody regułowe oraz sztuczne sieci neuronowe wraz z przykładami zastosowania tych algorytmów w badaniach naukowych i ich możliwe implementacje w celach edukacyjnych.

Z kolei Profesor Stefan Kaczmarczyk z Uniwersytetu z Northampton z Wielkiej Brytanii wprowadził swoim wystąpieniem uczestników w koncepcję Life Long Learning – uczenia się przez całe życie jako warunku osiągnięcia sukcesu gospodarczo‐​ekonomicznego współczesnego społeczeństwa.

Kolejnymi zagadnieniami poruszanymi w tej części Kongresu były tematy: Technologie jutra dla edukacji dziś – czy robot wyprze pracownika? – Pan Andrzej Rybka Dyrektor Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”;  Współpraca biznesu i szkół branżowych na przykładzie projektu Podkarpackiej Akademii Motoryzacji w kontekście aktualnej sytuacji na rynku pracy  Pan Ryszard Jania Prezes Pilkington Automotive Poland i Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego.

Problematyka doradztwa edukacyjno‐​zawodowego w ujęciu praktycznym zaprezentowana została przez Pani Małgorzatę Sienną z Ośrodka Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, która podała przykłady skutecznego doradztwa zawodowego implikującego efektywne kształcenie i osiąganie celów.

Natomiast działania praktyczne prowadzone z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Kazimierza Mądzika we współpracy z Świętokrzyską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli przedstawiła Izabela Juszkiewicz kierownik Pracowni Pomocy Psychologiczno‐​Pedagogicznej i Edukacji Zawodowej.

Koncepcja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – zacieśniania współpracy między szkołami, instytucjami – zaowocowała utworzeniem w województwie świętokrzyskim 24 Punktów Doradztwa Edukacyjno‐​Zawodowego. Efekty prowadzonych działań w postaci szeroko rozumianej akcji diagnostycznej i informacyjnej przedstawiona została przez Małgorzatę Stachurę – Koordynatora Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno‐​Zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie.

Zwieńczeniem dwudniowych obrad Kongresu Edukacji Przyszłości była debata wokół tematu  Pracownik przyszłości na rynku pracy. Do dyskusji moderowanej przez Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach – Pan Dominika Kraskę zaproszeni zostali do loży ekspertów zacni przedstawiciele nauki, pracodawców i oświaty, m.in.

 • dr hab. Pan Stefan Kaczmarczyk z University of Northampton, Wielka Brytania
 • Pani Karolina A. Lovejoy, przedstawicielka United States Distance Learning Association
 • Pan Andrzej Rybka, Dyrektor Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza
 • Pan Przemysław Gorazda Kierownik ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Pilkington Automotive Poland
 • Pan Tadeusz Popielas – Sekretarz Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów
 • Pan Marek Kolarski – Dyrektor Technikum Energetycznego w Krakowie

Na pierwszy plan wysunięta została teza, że nie sama wiedza, a umiejętność jej dynamicznego wykorzystania stanowi o karierze zawodowej jak również miękkie kompetencje przyszłych pracowników. Uznali, że niezwykle ważna jest skuteczna wymiana informacji między instytucjami i konstruktywny dialog z pracodawcami. Uczestnicy Kongresu zgodni byli, że dzisiejsza edukacja skupiać się winna nie tyle na wtłaczaniu konkretnej wiedzy, jako że ta szybko ulegnie przeterminowaniu, ale na kształtowaniu w uczniach określonych kompetencji takich jak: umiejętność kreatywnego myślenia, twórczego podejścia do problemów, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Te predyspozycje stanowią obecnie o sukcesie jednostki. Bardzo istotnym przesłaniem ekspertów, które wielokrotnie pojawiało się w wypowiedziach była konieczność zacieśniania współpracy na linii uczeń–rodzic–szkoła-przedsiębiorca, która stanowi jedyną skuteczną drogę pozwalającą wykształcić zarówno wykwalifikowanego pracownika, jak również odpowiedzialnego człowieka i obywatela.

Przyjęte założenia i tematyka Kongresu wpisują się w politykę oświatową państwa, są spójne z priorytetami wyznaczonymi przez Ministra Edukacji Narodowej, strategii kształcenia na najbliższe lata. O zainteresowaniu innowacyjnością i kreatywnością w szkołach i placówkach oświatowych świadczy liczba – 846 uczestników oraz 200 słuchaczy on‐​line.

Otuliną dla wydarzeń Kongresu była wystawa – Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji, prezentacja szkół – Świętokrzyskie Perły Zawodów oraz Wojewódzki Szkolny Turniej Szachowy.

Wnioski płynące z Kongresu Edukacji Przyszłości stały się niewątpliwie inspiracją do podejmowania dalszych działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia oraz doradztwa zawodowego poprzez wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań, które pomogą młodym osobom odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Załączniki