1 października 2018

Stare SIO. Zmiana w zasadach wykazywania godzin ponadwymiarowych

W przypadku nauczycieli, którzy mają różny wymiar godzin w różnych okresach roku szkolnego (np. z powodu zakończenia zajęć w klasach maturalnych lub odbywania przez uczniów praktyk zawodowych) należy wykazać wartość aktualnie realizowaną.

Źródło (strona 41) instrukcji merytorycznej: https://​cie​.men​.gov​.pl/​p​r​o​g​r​a​m​y​/​3​.​2​5​.​0​/​i​n​s​t​r​u​k​c​j​e​/​I​n​s​t​r​u​k​c​j​a​_​m​e​r​y​t​o​r​y​c​z​n​a​_​S​I​O​_​-​_​3​0​_​w​r​z​e​s​n​i​a​_​2​0​1​8​.​pdf

Aktualizacja z dnia 1 października 2018: 

Uwaga!  Od powyższej zasady są tylko dwa odstępstwa. W  przypadku, gdy:

  • nauczyciel realizuje według stanu na 30 września więcej niż 1,5 etatu lub,
  • nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, realizuje we wrześniu mniej niż cały etat

to należy w tym wypadku wyjątkowo wykazać średnioroczną wartość godzin ponadwymiarowych