6 września 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 4 września 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Oddziały:

 • Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych „Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym” – rejestracja oddziałów możliwa jest od roku szkolnego 2018/2019
 • Zmiana wymagań rejestracji oddziałów podstawowych w związku z nauczanymi językami obcymi w niektórych typach szkół

Uwaga, do kolejnego wdrożenia zablokowana została możliwość rejestracji oddziałów podstawowych w szkołach artystycznych.

Uczniowie:

 • Zmiana zasad dotyczących zbierania danych dziedzinowych o uczęszczaniu ucznia na „Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym” – od roku szkolnego 2018/2019 dane przekazywane są poprzez przypisanie uczniów do oddziału dodatkowego
 • Zmiana wymagań odnośnie przypisania nauczanego języka obcego u uczniów uczęszczających do wybranych oddziałów i typów szkół
 • Zmiana zasad zbierania danych dziedzinowych ucznia dotyczących miejsca odbywania nauki
 • Dodanie statusu przypisania „promocja śródroczna”
 • Umożliwienie zgłaszania uczniów do egzaminów zewnętrznych
 • Dodanie funkcji grupowego zgłaszania uczniów do egzaminów
 • Dodanie funkcji grupowego kończenia przypisania uczniów do oddziałów
 • Dodanie funkcji grupowego wprowadzania miejsca zamieszania uczniów

Nauczyciele:

 • Zdjęcie wymagalności na datę uzyskania stopnia awansu dla nauczycieli bez stopnia awansu
 • Umowy nauczycieli – zwiększenie górnej granicy pensum dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jst/Ministra na 40 godzin
 • Umowy cywilno-prawne – zwiększenie górnej granicy liczby godzin z 99 do 200
 • Dodanie, modyfikacja, usunięcie nauczycieli z listy ekspertów
 • Dodanie, modyfikacja, usunięcie nauczycieli z listy rzeczoznawców
 • Dodanie, modyfikacja, usunięcie nauczycieli z listy egzaminatorów
 • Dodanie etykiet i filtrów nieobecności i stażu pedagogicznego na liście filtrów
 • Dodanie nowego obowiązku „Obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 42a ust. 1a KN”

Dane zbiorcze:

 • Dodanie formularza „Komputery”

Wnioski:

 • Dodanie możliwości złożenia wniosku o dostęp do SIO dla funkcji „p.o. Kierownika jednostki”