24 sierpnia 2018

Komunikat w sprawie aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Stosownie do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 655) zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wnioski o udzielenie dotacji (załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia) nadal wypełniane będą w aplikacji dostępnej na stronie: www​.dotacjakielce​.kuratorium​.bialystok​.pl  do dnia 15 września br. Loginy i hasła niezbędne do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego na platformie pozostają bez zmian.

Wypełnione, wydrukowane i podpisane przez upoważnione osoby wnioski należy przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25–516 Kielce.

Ponadto uprzejmie przypominam, że stosownie do art. 58 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.):

  • jeżeli w wyniku aktualizacji informacji i wniosku złożonych przez publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez jednostkę samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji informacji i wniosku, szkoła w terminie
    5 dni od dnia złożenia tej aktualizacji zwraca jednostce samorządu terytorialnego kwotę dotacji równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji;
  • jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu,
    a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji wniosku, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie 5 dni od dnia złożenia aktualizacji, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis

Tomasz Pleban

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty