23 sierpnia 2018

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres wrzesień – grudzień 2018 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2018 roku. Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli należy uwzględnić kwotę środków własnych gminy zaplanowanych na realizację zadania.

Jednocześnie informuję, że na mocy art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017. poz.2203) w 2018 roku wysokość wkładu własnego gminy na realizację zadania uzależniona jest od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na mieszkańca.

W przypadku gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji nie może przekroczyć 95% kwoty świadczeń pomocy materialnej  o charakterze socjalnym udzielonych w 2018 roku przez gminę, pod warunkiem, że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku będzie nie mniejsza niż 95% naliczonej kwoty dotacji.

W przypadku gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 75% i wyższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w 2018 roku przez gminę, pod warunkiem, że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku będzie nie mniejsza niż 95% kwoty naliczonej gminie.

W przypadku pozostałych gmin wkład własny stanowi 20% kosztów realizacji zadania.

Wysokość wskaźnika dochodowości na mieszkańca w poszczególnych gminach zawiera kol. 11 załączonej tabeli.

Powyższe dane należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2018 r. (nr tel. kontaktowego 41 342-19-06).

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Załacznik nr 1
Data: 2018-08-23, typ pliku: XLSX, rozmiar: 26 KB