22 sierpnia 2018

Opiniowanie zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin
oraz osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola w województwie świętokrzyskim

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego na rok szkolny 2018/2019 arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września 2018 r.organ prowadzący szkołę lub przedszkole przed zatwierdzeniem zmian do arkusza jest obowiązany, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12, art. 110 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) i § 17 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zmianami), do uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

W związku z powyższym w celu uzyskania opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do zmian w arkuszu organizacji, organy prowadzące publiczne szkoły i przedszkola są obowiązane przedłożyć do Kuratorium Oświaty w Kielcach następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie opinii;
  • egzemplarz zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji publicznej szkoły lub publicznego przedszkola;
  • zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki na rok szkolny 2018/2019 wraz ze szczegółowa informacją czego dotyczą(w trzech egzemplarzach).

Dodatkowych informacji udzielają wizytatorzy Kuratorium Oświaty odpowiedzialni za opiniowanie arkuszy.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik