13 sierpnia 2018

V Konkurs Cybernautów

Fundacja Nowoczesna Polska już trzeci rok prowadzi projekt „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”, sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

„Cybernauci”, to przede wszystkim bezpłatne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci i reagowania na zagrożenia, obejmujące zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców, dla szkół wszystkich poziomów. Ponadto w ramach projektu dostępne są również: pakiet materiałów edukacyjnych online dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 51 opisanych działań w bazie Dobrych Praktyk, 150 publikacji w katalogu ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych oraz 5 edycji Konkursu Cybernautów dla szkół, inspirujących do podejmowania działań promujących bezpieczeństwo w sieci wśród społeczności szkolnych. Dzięki udostępnionym zasobom edukacyjnym szkoły mogą samodzielnie i niezależnie od zewnętrznych instytucji czy projektów wdrażać temat cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej w swoich placówkach.

Szkoły, które ukończyły warsztaty mogą wziąć udział w Konkursie. Zadaniem konkursowym jest zorganizowanie w szkole działań promujących wiedzę na temat edukacji medialnej, cyberbezpieczeństwa i reagowania na zagrożenia.

Do końca września 2018, szkoły mogą przesyłać zgłoszenia – opisy działań konkursowych jakie dzieją się lub działy się w placówkach. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://​cybernauci​.edu​.pl/​c​z​a​s​-​s​t​a​r​t​-​r​u​s​z​a​-​j​u​z​-​i​v​k​o​n​k​u​r​s​-​c​y​b​e​r​n​a​u​t​o​w​-​g​o​t​o​w​i​-​d​o​-​d​z​i​a​l​a​n​ia/.