23 lipca 2018

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje projekt rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r., który skierowany jest do dzieci i uczniów z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych.

Projekty uchwały oraz rozporządzenia wprowadzającego w życie: Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.,dostępny jest na stronie BIP MEN.

Ministerstwo Edukacji Narodowej dla dzieci i uczniów z terenów dotkniętych skutkami negatywnych zdarzeń atmosferycznych podjęło następujące działania:

  1. pomoc materialna w formie jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne,

Beneficjentami pomocy finansowej będą dzieci realizujące w roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych – jeśli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz.1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) w wysokości do 6 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2018 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi:

  • 500 zł – w przypadku otrzymania przez rodzinę dziecka/ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3 000 zł;
  • 1 000 zł – w przypadku otrzymania przez rodzinę dziecka/ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 000 zł.
  1. pomoc w formie bezpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego,

W przypadku pomocy udzielanej w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego beneficjentami będą uczniowie, uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznejw wysokości powyżej 3 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2018 r. w  wyniku wystąpienia żywiołu.

Jeżeli decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego nie została wydana przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu, pomoc będzie udzielona, jeżeli rodzice ucznia (prawni opiekunowie), rodzice zastępczy, opiekunowie faktyczni w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci(Dz.U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.[1]) lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletni uczeń złożyli oświadczenie o stratach poniesionych w 2018 r. w wyniku żywiołu, które zostało potwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie:

  • wystąpienia żywiołu w miejscu zamieszkania rodziny ucznia oraz
  • szacunkowego rozmiaru strat, uprawniających do otrzymania zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 000 zł.
  1. pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych,

Udzielana będzie:

  • dzieciom realizującym w roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203)

jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznejw wysokości powyżej 3 000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2018 r.  w wyniku wystąpienia żywiołu.

Pomoc w formie zajęć udziela się tym uczniom, którzy nie korzystają z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie oceny zapotrzebowania wśród dzieci i uczniów na zasiłek losowy na cele edukacyjne oraz  udział w  wyjazdach terapeutyczno-edukacyjnych i nieodpłatnych zajęciach opiekuńczych  oraz terapeutyczno edukacyjnych na terenie poszczególnych gmin i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach w terminie do 25 lipca br. informacji o obecnie występujących potrzebach uwzględniających liczbę dzieci/uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy zgodnie z załącznikiem do pisma.

Informacje należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach w wersji elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl według załączonego wzoru.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 1000 i 1076

Załączniki

Tabela. Załącznik
Data: 2018-07-23, typ pliku: XLSX, rozmiar: 10 KB