10 maja 2019

Zgłaszanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w czasie wakacji

Informacje dotyczące zgłaszania wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2017 poz. 2198 – tekst
  jednolity).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie
  wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Organizatorami wypoczynku mogą być:

 1. szkoły i placówki;
 2. przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1553);
 3. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu niezarobkowym albo zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych.

Zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane w bazie wypoczynku na stronie (http://wypoczynek.men.gov.pl) i przesłane kuratorowi oświaty w terminach:

 • najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
 • najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą,
 • najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale tylko w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku ze środków publicznych lub dofinansowanie dla uczniów z rodzin o niskim statusie ekonomicznym).

Należy zgłosić każdy wypoczynek trwający minimum 2 dni. W przypadku szkół lub placówek zgłoszeniu nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku trwającego do 3 dni. W tym przypadku dyrektor, zamiast zgłoszenia do kuratora oświaty, zawiadamia o organizacji takiego wypoczynku organ prowadzący i organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, przekazując kartę wypoczynku.

Aby zgłosić organizację wypoczynku należy:

 1. wejść na stronę http://wypoczynek.men.gov.pl/
 2. zarejestrować się, albo zalogować, jeżeli organizator ma założone konto
 3. przy pomocy aplikacji internetowej dokonać zgłoszenia, tj. wypełnić on-line odpowiedni formularz, a następnie wydrukować go i złożyć w wersji papierowej w kuratorium oświaty. Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą.

Wersję papierową należy złożyć do kuratorium właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Zgłoszenie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji. Do formularza zgłoszenia w wersji papierowej należy dołączyć załączniki, wykazane w części B formularza zgłoszenia.

Jeżeli wypoczynek organizowany jest w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, należy dołączyć kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach należy dołączyć:

 1. szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów,
 2. kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej w szczególności wypoczynku organizowanym w formie biwaku należy dołączyć:

 1. szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia części mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów;
 2. kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym należy dołączyć mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu.

W przypadku wypoczynku organizowanego poza granicami kraju, należy dołączyć oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą.

Kadrę wypoczynku stanowią: kierownik i wychowawcy. W zależności od programu wypoczynku w skład kadry mogą również wchodzić trenerzy i instruktorzy sportu, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba:

 • pełnoletnia;
 • niekarana;
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie);
 • posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym);
 • posiadająca, co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie 15 lat (nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym).

Wychowawcą wypoczynku może być osoba:

 • pełnoletnia;
 • niekarana;
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie);
 • posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób ze wskazanym wykształceniem pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym oraz osób, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu przed 23 sierpnia 2013 r.) Od 1
  września 2017 r. obowiązek ukończenia kursu obowiązuje również przodowników turystyki kwalifikowanej oraz instruktorów PTTK.

W celu potwierdzenia niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, kierownik lub wychowawca wypoczynku jest obowiązany posiadać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania. Należy zwrócić uwagę czy w trakcie wypoczynku informacja nie traci ważności.

Kierownik lub wychowawca wypoczynku, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, (np. nauczyciel czynny zawodowo) składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa powyżej. Oświadczenie powinno być aktualne tj. dotyczyć wypoczynku, na który zostało złożone.

Kierownik wypoczynku nie może równocześnie pełnić funkcji wychowawcy. Niedopuszczalne jest także zatrudnianie kierowników wypoczynku równocześnie na kilku turnusach w tej samej lub w różnych miejscowościach.

Od 1 stycznia 2018 roku na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępny jest Powszechny Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Zgodnie z art. 21 ustawy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.), w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub opieką nad dziećmi (np. wyjazdy na ferie letnie, ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie) pracodawca lub organizator są obowiązani do sprawdzenia, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym.

Rejestr publiczny jest ogólnodostępny w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa  sprawiedliwości. Znajdą się na niej dane najbardziej groźnych sprawców.

W Rejestrze publicznym gromadzi się dane o osobach, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.), chyba że sąd orzekł o wyłączeniu ich zamieszczenia w Rejestrze publicznym.

Na podstawie art. 16 ustawy dostęp do danych zgromadzonych w Rejestrze publicznym jest nieograniczony.

Formularz zgłoszenia wypoczynku letniego oznaczony jest w następujący sposób:

NR ZGŁOSZENIA
…../SWI/L-2019 (tzn. indywidualny numer – symbol województwa siedziby organizatora – rok – L, czyli lato)
Wersja nr: 1 – wersja robocza
Data pierwszej rejestracji: rok-miesiąc-dzień

W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku, do organizatora wysyłane są informacje o konieczności uzupełnienia (korekta poprzez bazę wypoczynku).

Nieprawidłowości należy usunąć w wyznaczonym terminie w bazie wypoczynku, a następnie wydrukować poprawione zgłoszenie, podpisać i papierową wersję korekty zgłoszenia dostarczyć do kuratorium oświaty.

Jeżeli mimo wezwania, organizator wypoczynku nie uzupełnił braków lub nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych w zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

Taki wypoczynek zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma prawa się odbyć.

Jeżeli zgłoszenie wypoczynku spełnia warunki określone w ustawie i rozporządzeniu, kurator oświaty umieszcza je niezwłocznie w bazie wypoczynku, udostępniając do publicznej wiadomości informacje o organizatorze.

Zaświadczenie o umieszczeniu zgłoszenia w bazie wypoczynku wydrukować może organizator wypoczynku, po zalogowaniu się do własnego konta użytkownika.

W przypadku zmian powstałych po zatwierdzeniu zgłoszenia, organizator obowiązany jest każdorazowo poinformować kuratora o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem.

Sankcje karne:
Za organizację wypoczynku, pomimo braku umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku przewidziane są sankcje karne. Zgodnie z art. 96a ustawy o systemie oświaty karze grzywny podlega organizator wypoczynku, który:
– nie zgłosił wypoczynku kuratorowi oświaty, a organizuje wypoczynek,
– wysłał zgłoszenie, ale nie zostało zaakceptowane przez kuratora oświaty i w konsekwencji nie zostało umieszczone w bazie wypoczynku, a organizuje wypoczynek,
– nie dopełnił obowiązku poinformowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku, o których mowa w art. 92d ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 5 ustawy, czyli nie poinformował o zmianie terminu wypoczynku, zmianie adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku lub trasy wypoczynku, z podaniem nazwy kraju – w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą, nie poinformował o zmianie osób z kadry wypoczynku i ich kwalifikacji. Orzekanie w sprawach o ww. czyny następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.).