5 czerwca 2018

Komunikat w sprawie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2019 – 2022

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2019 – 2022, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn.zm.). Dofinansowanie to odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie w trybie pilnym informacji dotyczącej wysokości prognozowanych środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w latach 2019-2022 i nadesłanie w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca br. wg załączonego wzoru.

Do obliczeń  należy przyjąć następujące kwoty dofinansowania:

  1. w przypadku nauki zawodu – 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W prognozie należy uwzględnić fakt, że w roku szkolnym 2019/2020 do szkoły branżowej I stopnia będą przyjmowani zarówno absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej jak również absolwenci dotychczasowego gimnazjum (tzw. podwójny rocznik).

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Tabela prognoza wysokości środków 2019-2022
Data: 2018-06-05, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB