30 maja 2018

Komunikat MEN w sprawie podręczników do klasy III szkoły podstawowej z serii „Nasza szkoła”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych, 

przypominam, że rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem, w którym szkoły wyposażane są w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Dotyczy to podręczników z serii „Nasza szkoła” dedykowanych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, stanowiących uzupełnienie zasobu podręczników w szkole, w przypadku, gdy nastąpiło zwiększenie liczby uczniów danej klasy w stosunku do roku poprzedniego lub w przypadku, gdy podręczniki zostały zniszczone lub zgubione przez uczniów, a więc planowana do dostarczenia szkołom liczba niezbędnych egzemplarzy podręczników nie jest znacząca. 

W związku z tym, w bieżącym roku, zamówienia na ww. podręczniki nie będą realizowane, tak jak dotychczas, poprzez dedykowaną stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zamówienia należy składać bezpośrednio do Kuratorium Oświaty w Kielcach, które dysponuje stosowną liczbą egzemplarzy potrzebnych podręczników. 

Przypominam równocześnie, że zgodnie z art. 22aj ust. 2 ustawy o systemie oświaty czynności związane z gospodarowaniem podręcznikami i materiałami zgromadzonymi w bibliotece szkolnej wykonuje dyrektor szkoły. W związku z powyższym to dyrektor szkoły określa procedurę postępowania ze zniszczonymi lub nieaktualnymi podręcznikami gromadzonymi w bibliotece szkolnej. Wszystkie podręczniki są zaewidencjonowane w bibliotece szkolnej i w związku z tym powinny być zwracane przez uczniów, a następnie zdjęte z ewidencji (np. podręczniki zniszczone lub nieaktualne) albo ewentulanie pozostać na stanie biblioteki jeżeli dyrektor szkoły (lub nauczyciele) uznają, że podręczniki te mogą jeszcze służyć uczniom np. w celach powtórzeniowych (jako materiał edukacyjny). 

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej
Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu