29 maja 2018

Komunikat dotyczący ustalenia wysokości dotacji na podręczniki dla jednostek samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie

Burmistrzowie i Wójtowie
Marszałek województwa świętokrzyskiego

Stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r.  w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 655) zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji na wyposażenie szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W roku 2018 obowiązuje nowy rozdział klasyfikacji budżetowej: 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

Wnioski o udzielenie dotacji w 2018 r. (załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia) wypełniane będą w aplikacji dostępnej na stronie: www.dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl do dnia 15 czerwca 2018 r.

Wypełnione wnioski należy wydrukować oraz podpisać przez osoby upoważnione, następnie niezwłocznie przesłać w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Loginy i hasła niezbędne do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego na platformie pozostają bez zmian.

Aplikacja zostanie Państwu ponownie udostępniona w celu korekty wniosku w sierpniu br.

Uwagi do wypełnienia aplikacji, celem wygenerowania załącznika nr 4 i 5 na platformie:

Krok I

  • dodać szkoły lub usunąć np. zlikwidowane szkoły – dotyczy załącznika nr 1 i 2
  • określić niepełnosprawności występujące w poszczególnych szkołach – generuje się załącznik nr 2 przy danej szkole

Krok II

  • wypełnić dane w załączniku nr 1 i 2 dla wszystkich szkół – wygeneruje to załącznik nr 4 i 5 (zsumowane zostaną wszystkie szkoły)

Krok III

  • należy dokonać podziału kwoty refundacji ze względu na poniesione wydatki w okresie IX-XII 2017 r. jak również I-VI 2018 r. (lub wstawić zera). Kwoty refundacji za 2017 r. muszą być zgodne z Rb-50 złożonym do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.W aplikacji występują kwoty maksymalne – w przypadku niższych kwot należy skontaktować się telefonicznie: 41-342-16-47; 41 342-19-06
  • uzupełnić rodzaj wydatków.

Krok IV

  • wydruk załącznika nr 4 i 5 (proszę podpisać i wysłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach)

Uwaga:

  • dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wydrukować osobny formularz nr 5,
  • w przypadku korekty np. dodania szkoły, usunięcia szkoły, trzeba uzupełnić ponownie załącznik 4 i 5 oraz poprawić kwoty w kroku III,
  • wszystkie pola muszą być wypełnione (przynajmniej wyzerowane),
  • aplikację przeznaczono do użytku jednostki samorządu terytorialnego; nie należy udostępniać loginów i haseł szkołom.

Załączniki