15 maja 2018

Dodatkowe pieniądze dla samorządów w 2018 r. z rezerwy 0,4%

MEN ma do przekazania samorządom w tym roku ponad 172 mln zł środków z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na zadania uwzględniające potrzeby samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji.

Kryteria podziału tych środków Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło wspólnie ze stroną samorządową, reprezentowaną przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe w roku bieżącym, ale także gimnazjów już przekształconych w roku poprzednim. W ramach tego kryterium samorządy mogą otrzymać pieniądze na doposażenie świetlic, wyposażenie pomieszczeń do nauki w meble oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych.

Realizując postulat samorządowców i dyrektorów szkół zostało stworzone nowe kryterium – dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Program zakłada dofinansowanie do wyposażenia pracowni/laboratoriów
i jest zaplanowany na 4 lata.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne,

b) które mają lub będą mieć od 1 września 2018 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII, lub klasę VIII (dotyczy przedmiotów fizyka
i chemia),

c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym,

d) które nie mają i nie będą mieć w strukturze od 1 września 2018 r. klas dotychczasowego gimnazjum (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej).

Zostało rozszerzone także kryterium dotyczące dofinansowania doposażenia szkół
i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach o nowe pomieszczenia do nauki uzyskane w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych. Wielu dyrektorów szkół podstawowych sygnalizowało ministerstwu, że w związku
z utworzeniem klasy VII i VIII powstała potrzeba zaadaptowania kolejnych pomieszczeń do nauki w szkołach, które do tej pory były 6-letnie.

Ponadto poniższe zadania, uwzględniane przy poddziale rezerwy w 2017 r., będą kontynuowane:

  1. Z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.
  2. Pomoc samorządom w usuwaniu skutków zdarzeń losowych.
  3. Pomoc samorządom w usuwaniu skutków działania żywiołów.
  4. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
  5. Dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki
    w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
  6. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.
  7. Inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

Informacja o kryteriach i terminach na składanie wniosków przez samorządy

o dofinansowanie są dostępne na stronie MEN: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2018.pdf

Źródło: www.men.gov.pl