8 maja 2018

Konkurs MEN: Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń

Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej informuje, że dniu 30 kwietnia 2018 r. ogłoszono konkurs (nr POWR.02.10.00-IP.02–00- 005/​18) „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń” w ramach Działania 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają tylko dwa projekty z każdego województwa.

Beneficjentem projektów w ramach ww. konkursu mogą być podmioty publiczne będące organami prowadzącymi (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

W każdym województwie powstaną szkoły ćwiczeń, realizujące zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego w kolejnych latach. Będą to modelowe placówki, pozwalające na dalszy rozwój szkół ćwiczeń, zgodnie z potrzebami lokalnego środowiska edukacyjnego.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniki do niego, są dostępne na stronie: https://​efs​.men​.gov​.pl/​o​g​l​o​s​z​e​n​i​a​n​a​b​o​r​y​/​w​s​p​a​r​c​i​e​-​t​w​o​r​z​e​n​i​a​-​s​i​e​c​i​-​s​z​k​o​l​-​c​w​i​c​z​e​n​-​s​z​k​o​l​y​-​c​w​i​c​z​en/.

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres konkurs.​szkolacwiczen@​men.​gov.​pl lub bezpośrednio do opiekuna konkursu, pani Małgorzaty Bombińskiej pod numerem tel.: 22 34 74 348.