25 kwietnia 2018

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 ze zm.) Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje o trybie rozpoznawania petycji. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Podmioty uprawnione do składania petycji

Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z administracji publicznej. Za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Kielcach mogą być składane petycje w sprawach znajdujących się w zakresie kompetencji Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Petycję można złożyć w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub innego podmiotu (ale za jego zgodą).

Forma petycji

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

– oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę – w pozostałych przypadkach); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
– wskazanie miejsca zamieszkania (dotyczy to osoby fizycznej, w odniesieniu do których podać należy miejscowość z kodem pocztowym, ulicę z numerem domu i lokalu) albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję (dotyczy to pozostałych podmiotów, w odniesieniu do których należy podać dane jak powyżej) i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
– oznaczenie adresata petycji – wskazanie przedmiotu petycji.

WAŻNE!

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz miejsca zamieszkania (siedziby) i adresu do korespondencji wnoszącego petycję lub wskazania osoby reprezentującej wnoszącego petycję – w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Petycja może być składana w formie pisemnej, w tym listownie, kurierem lub osobiście w Kuratorium Oświaty w Kielcach albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym:
– petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiot wnoszący petycję nie jest osobą fizyczną lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
– petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierć także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Rozpatrywanie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej niż do 3 miesięcy licząc od upływu terminu, o którym wcześniej mowa. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję niezwłocznie zamieszcza się skan petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana także dane tego podmiotu. Informacja ta jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Miejsce składania petycji

Petycje skierowane do Kuratorium Oświaty w Kielcach można w szczególności:
– przesłać listownie na adres 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc nr 3,
– przesłać elektronicznie na adres kurator@kuratorium.kielce.pl,
– przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
– złożyć osobiście w siedzibie urzędu.

Tryb odwoławczy

Postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.