24 kwietnia 2018

Konkurs „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja”

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje o konkursie „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty”.

Celem przedmiotowego konkursu jest przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o program szkoleniowo doradczy przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a także stworzenie lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. W ramach wybranych do dofinasowania projektów planowane jest objęcie co najmniej 2–3 szkół z danego JST procesem wspomagania na podstawie wypracowanych przez JST lokalnych planów rozwoju oświaty.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdy z 7 obszarów określonych w regulaminie konkursu, tj. z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko‐​mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Beneficjentem projektów w ramach ww. konkursu mogą być podmioty publiczne lub niepubliczne posiadające minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym, co najmniej 1 projektu lub usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto o zasięgu, co najmniej wojewódzkim.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniki do niego, są dostępne na stronie: https://​efs​.men​.gov​.pl/​o​g​l​o​s​z​e​n​i​a​-​n​a​b​o​r​y​/​s​z​k​o​l​e​n​i​e​-​i​-​d​o​r​a​d​z​t​w​o​-​d​o​t​y​c​z​a​c​e​-​r​o​z​w​i​j​a​n​i​a​-​k​o​m​p​e​t​e​n​c​j​i​-​k​l​u​c​z​o​w​y​c​h​-​u​c​z​n​i​o​w​-​n​i​e​z​b​e​d​n​y​c​h​-​d​o​-​p​o​r​u​s​z​a​n​i​a​-​s​i​e​-​n​a​-​r​y​n​k​u​-​p​r​a​c​y​-​d​l​a​-​p​r​z​e​d​s​t​a​w​i​c​i​e​l​i​-​j​e​d​n​o​s​t​e​k​-​s​a​m​o​r​z​a​d​u​-​t​e​r​y​t​o​r​i​a​l​n​e​g​o​-​j​s​t​-​ii/.

Pytania w sprawie konkursu można wysyłać na adres e‐​mail na adres konkurs.​pracownicyjst@​men.​gov.​pl lub bezpośrednio z opiekunem konkursu, Panią Małgorzatą Bombińską pod numerem tel.: 22 34 74 348.