16 kwietnia 2018

Konkurs „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku ogłoszony został konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla określonych branż, opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z narzędziem ich weryfikacji oraz pilotaż wypracowanych rozwiązań.

Jedno z założeń przedmiotowego konkursu wymaga, aby realizatorzy projektów nawiązali współpracę z CKZiU oraz CKP. Współpraca ta ma dotyczyć wszystkich zawodów z branży, której dotyczy dany projekt.

Beneficjentem projektów w ramach ww. konkursu mogą być:

  • przedsiębiorcy lub pracodawcy,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER,
  • samorząd gospodarczy i zawodowy,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe,
  • organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych właściwe dla branż.

Ze wsparcia w ramach tego konkursu będzie mogło skorzystać więcej szkół i placówek, poprzez aktywne uczestnictwo w tworzeniu programu realizacji praktycznej nauki zawodu w ramach branży, w której kształcą uczniów, jak również poprzez nawiązanie szerszej współpracy w tym zakresie z innymi placówkami oświatowymi oraz przedsiębiorcami.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniki do niego, są dostępne na stronie: efs.men.gov.pl – ogłoszenia

W przypadku pytań w zakresie konkursu proszę o kontakt na adres konkurs.pnz@men.gov.pl lub bezpośrednio z opiekunem konkursu, Panem Pawłem Padzikiem pod numerem tel. 22 34 74 619.