10 kwietnia 2018

Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Gospodarka a kształcenie zawodowe”. Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli: biznesu, spółek Skarbu Państwa, samorządów lokalnych, szkół wyższych i instytutów badawczych jak również do dyrektorów szkół kształcących w zawodach i kierowników szkolenia praktycznego.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/​3 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Celem konferencji jest pokazanie wyzwań, przed którymi stoi polska gospodarka, roli jaką w tym obszarze może odegrać szkolnictwo zawodowe, jak również zaprezentowanie kierunku zmian w kształceniu zawodowym w kontekście uwarunkowań społeczno‐​gospodarczych oraz oczekiwań i potrzeb pracodawców.

Przedsięwzięcie jest jednym z elementów realizacji priorytetów działań państwa w zakresie wspierania szkolnictwa zawodowego w jego odbudowie i rozwoju.

Zaprezentowane przez przedstawicieli spółek Skarbu Państwa i pracodawców przykłady „Dobrych Praktyk”, pokażą efekty współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcą, jej wpływ na integralny rozwój szkolnictwa zawodowego.

Panel dyskusyjny będzie okazją do refleksji na temat zmian i modernizacji kształcenia zawodowego wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii oraz dostosowania systemu kształcenia do oczekiwań i potrzeb pracodawców.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej, zaś patronem medialnym jest TVP 3 Warszawa.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje: http://​www​.kuratorium​.waw​.pl/​p​l​/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​1​2​5​5​7​,​Z​a​p​r​o​s​z​e​n​i​e​-​d​o​-​u​d​z​i​a​l​u​-​w​-​k​o​n​f​e​r​e​n​c​j​i​-​G​o​s​p​o​d​a​r​k​a​-​a​-​k​s​z​t​a​l​c​e​n​i​e​-​z​a​w​o​d​o​w​e​.​h​tml