5 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej ofert na powierzenie w 2018 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

W związku z komunikatem nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.” uprzejmie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy nie składają ofert w ww. konkursie do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej w celu wspólnego opiniowania złożonych ofert oraz wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zgodnie z którym w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

Zadania komisji konkursowej:

  • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu;
  • analiza indywidualna i ocena punktowa ofert;
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty.

Prace komisji trwać będą od 27 kwietnia br. (najpóźniej do dnia 9 maja 2018 r.).

Do udziału w pracach komisji konkursowej zaproszone zostaną osoby, które zostaną zgłoszone jako pierwsze.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl oraz faksem na nr: 41 34 48 883 w terminie do 26 kwietnia 2018 r.

Załączniki

formularz zgłoszenia do komisji konkursowej
Data: 2018-04-05, typ pliku: DOCX, rozmiar: 13 KB