14 marca 2018

Dzień Matematyki – wizyta szefowej MEN w szkołach w Ćmińsku i Końskich

Z okazji Dnia Matematyki, który obchodzony jest 12 marca, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odwiedziła dwie szkoły w województwie świętokrzyskim, w których uczestniczyła w kółkach matematycznych.

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Ćmińsku szefowa MEN wzięła udział w zajęciach matematyki z II klasą gimnazjum, przygotowanych przez Jolantę Korbę, nauczycielkę matematyki, która od wielu lat jest opiekunem koła matematycznego. Tematem zajęć było zastosowanie matematyki w innych dziedzinach życia. Uczestnicy, podzieleni na dwie grupy, rywalizowali w meczu matematycznym. Rozwiązując zadania, korzystali z programów komputerowych i tablicy interaktywnej.

Uczniowie szkoły w Ćmińsku, która w tym roku obchodzi stulecie istnienia, każdego roku biorą udział w konkursach przedmiotowych i odnoszą znaczące sukcesy. Obecnie w szkole jest realizowany projekt Do(Roboty). Jego celem jest podnoszenie wiedzy z przedmiotów przyrodniczych. W ramach programu uczniowie będą także uczyli się konstruowania prostych robotów.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-​Curie w Końskich minister Anna Zalewska uczestniczyła w zajęciach Koneckiego Koła Matematycznego zatytułowanych „Wzór Herona z wykorzystaniem okręgu dopisanego”. Kółko poprowadził Paweł Dziuba. W zajęciach wzięło udział 12 licealistów, którzy przygotowują się do olimpiady.

Zajęcia Koneckiego Kółka Matematycznego cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i są prowadzone na 3 poziomach merytorycznych w wymiarze: 2 godzin na poziomie początkującym, 3 na poziomie średniozaawansowanym i 4 na poziomie zaawansowanym. Biorą w nich udział młodzi ludzie nie tylko z powiatu koneckiego, ale także całego województwa świętokrzyskiego. Zajęcia odbywają się we czwartki i soboty.
Kółko organizuje także kilkudniowe warsztaty dla uczniów z całej Polski. Zajęcia odbywają się w Sielpi koło Końskich oraz na Świętej Katarzynie. Podczas warsztatów uczniowie rozwiązują problemy matematyczne, słuchają wykładów i rozgrywają mecze matematyczne.

Uczestnicy kółka to zwycięzcy najbardziej prestiżowych konkursów i olimpiad matematycznych. W ubiegłym roku uczeń II Liceum Ogólnokształcącego Maciej Dziuba zdobył brązowy medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Rio de Janeiro.

W 2017 r. pięciu (na sześciu) reprezentantów Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej to uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach lub warsztatach zorganizowanych przez Koneckie Kółko Matematyczne. Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, doceniając działalność matematyczną na terenie Końskich, zaproponowali zorganizowanie centralnego etatu olimpiady matematycznej w 2017 r.

Warto uczyć się matematyki i dlatego też jednym z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w tym roku szkolnym jest podniesienie jakości edukacji matematycznej w szkołach obok przyrodniczej i informatycznej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Dodatkowe informacje: https://​men​.gov​.pl/​m​i​n​i​s​t​e​r​s​t​w​o​/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e​/​d​z​i​e​n​-​m​a​t​e​m​a​t​y​k​i​-​w​i​z​y​t​a​-​s​z​e​f​o​w​e​j​-​m​e​n​-​w​-​s​z​k​o​l​a​c​h​-​w​-​c​m​i​n​s​k​u​-​i​-​k​o​n​s​k​i​c​h​.​h​tml