12 marca 2018

Edukacja dla zdrowia – konferencja w Kielcach z udziałem szefowej MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła dziś, 12 marca br. udział w konferencji „Edukacja dla zdrowia”. Poniedziałkowe spotkanie to efekt podpisanej w styczniu br. przez szefową MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego deklaracji o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w szkołach.

Obie instytucje zadeklarowały organizację cyklu konferencji o promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. Do udziału w nich zostali zaproszeni kuratorzy oświaty, wojewodowie, przedstawiciele wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele szkolnych rad rodziców.

Podczas konferencji w Kielcach uczestnicy dyskutowali m.in. o promocji zdrowego stylu życia w kontekście przepisów prawa, upowszechnianiu idei programu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz profilaktyce wad postawy u dzieci w wieku szkolnym.

Przedstawiono również programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny w środowisku szkolnym rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rozmawiano także o programach edukacyjnych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Omówiono ponadto wybrane zagadnienia z zakresu nadzoru Inspekcji w szkołach i placówkach oświatowych.

– Żyjemy w zmieniających się czasach, w których musimy się nieustannie uczyć. Nie wystarczy napisać przepisy, trzeba nauczyć się ich stosowania w praktyce. Do dyskusji zapraszamy przedstawicieli wielu środowisk, by wspólnie rozmawiać, konsultować i nauczyć się, jak najlepiej zadać o zdrowie uczniów. Myślę tu zarówno o instytucjach państwowych, jak również dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców – podkreśliła minister Anna Zalewska.

– Musimy zadbać o to, aby uczniowie nie nosili ciężkich plecaków. Przypominamy dyrektorom, że powinni zapewnić uczniom miejsce w szkole, w którym będą mogli zostawić podręczniki. W większości szkołach już są szafki na podręczniki i przybory szkolne. Przekonujemy także wydawców, by tworzyli do każdej wersji papierowej podręcznik elektroniczny, który będzie dostępny dla nauczyciela podczas lekcji – podkreślała minister edukacji.

Szefowa MEN skierowała dziś również list dotyczący zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

– Wysłałam dzisiaj do dyrektorów i nauczycieli list, w którym zaznaczam, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają obecnie prace nad nowelizacją przepisów rozporządzenia o bhp w szkołach i placówkach oświatowych. Planujemy w tym roku przeprowadzenie kampanii informacyjnej, w której przybliżymy problem przeciążonych tornistrów i pokażemy jego wpływ na zdrowie dziecka. Chcemy, uwrażliwić młodych ludzi, a przede wszystkim ich rodziców na negatywne następstwa noszenia zbyt ciężkich plecaków, a także zaapelować o kontrolowanie zawartości tornistrów dzieci – powiedziała minister edukacji.

Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że na przełomie maja i czerwca zostanie zorganizowany kongres pod hasłem „Dobra opieka”, podczas którego MEN zaprezentuje nowe rozwiązania dotyczące zdrowia ucznia, w tym opieki stomatologicznej, żywienia dzieci w szkole. Kongres będzie również podsumowaniem zainaugurowanego dzisiaj w Kielcach cyklu konferencji regionalnych o opiece zdrowotnej w szkołach.

– Zależy nam na opinii wszystkich uczestników spotkań, chcę wspólnie z nauczycielami, dyrektorami szkół, rodzicami, ale również z medykami, wypracować najlepsze rozwiązania. Chcemy ten rok szkolny zakończyć pokazaniem rozwiązań, dzięki którym zostanie zbudowana nowoczesna i bezpieczna szkoła – zaznaczyła minister edukacji.

Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach zainaugurowało cykl 16 konferencji w regionach. Uczestniczyło w nim ponad 250 osób z województwa świętokrzyskiego: przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, dyrektorzy szkół i ośrodków metodycznych, nauczyciele, rodzice.

W spotkaniu wzięli udział także: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Zastępca Inspektora Sanitarnego Grzegorz Hudzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielacach, Komendy Wojewódzkiej Policji, pracownicy naukowi Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Źródło: www.men.gov.pl