5 marca 2018

Szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji filmowej

Temat: Zobaczyć świat. Kino dokumentalne w edukacji

Termin: 8 marca 2018 r. (3h) od 13.00 do 16.00.

Miejsce: Pracownia Filmoteki Szkolnej  w Katolickim LO im. św. Stanisława Kostki w  Kielcach

Adresat:  wychowawcy i nauczyciele – pasjonaci filmu (wszystkie poziomy edukacyjne)

Program:

  1. Jak wykorzystać  filmy dokumentalne na zajęciach lekcyjnych i wychowawczych?
  2. Świat widziany oczami kobiet. Kobiety w dokumencie.
  3. Organizacja sieci nauczycieli.

Szczegółowe informacje: http://​www​.kostka​-kielce​.pl/​l​o​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​f​i​l​m​o​t​e​k​a​-​s​z​k​o​l​n​a​/​5​4​1​-​s​z​k​o​l​e​n​i​e​-​d​l​a​-​n​a​u​c​z​y​c​i​e​l​i​-​w​-​z​a​k​r​e​s​i​e​-​e​d​u​k​a​c​j​i​-​f​i​l​m​o​wej