22 lutego 2018

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres styczeń – czerwiec 2018 rok

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku.

Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału przedmiotowej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli należy również uwzględnić kwotę środków własnych gminy, zaplanowanych na realizację zadania.

Jednocześnie informuję, że na mocy art. 121 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017. poz.2033) w 2018 roku wysokość wkładu własnego gminy na realizację zadania uzależniona jest od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na mieszkańca. Oznacza to, że w przypadku, gdy:

1) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji, nie może przekroczyć 95% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w 2018 roku przez gminę, pod warunkiem że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku będzie nie mniejsza niż 95% naliczonej kwoty dotacji;

2) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 75% i wyższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w 2018 roku przez gminę, pod warunkiem że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku będzie nie mniejsza niż 95% kwoty naliczonej kwoty dotacji.
W przypadku pozostałych gmin, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego
mieszkańca przekracza 75% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – wkład
własny stanowi, tak jak dotychczas 20% kosztów realizacji zadnia.

Wysokość wskaźnika dochodowości na mieszkańca w poszczególnych gminach zawiera kol. 11 załączonej tabeli.

Powyższe dane należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2018 r. nr tel. kontaktowego 41 342-19-06.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Załącznik Nr 1 - tabela
Data: 2018-02-22, typ pliku: XLSX, rozmiar: 25 KB