15 lutego 2018

Komunikat w sprawie analizy naliczonej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Starostowie Powiatów

Uprzejmie informuję, że stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425) środki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2018 zostały podzielone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie ww. środków zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie analizy naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej:

  • rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
  • rozdział 80104 – Przedszkola,
  • rozdział 80105 – Przedszkola specjalne,
  • rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
  • rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Aktualną informację dotyczącą dokonanego podziału (załącznik nr 2) należy przekazać w wersji papierowej do sekretariatu Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz w wersji elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl (tel. 41 342-19-06) w terminie do dnia 16 lutego br.

 

Załączniki

Zał. 1 Liczba uczniów wieku do lat 5
Data: 2018-02-15, typ pliku: XLSX, rozmiar: 17 KB
Zał. 2 Podział dotacji na rozdziały
Data: 2018-02-15, typ pliku: XLSX, rozmiar: 18 KB