14 marca 2018

Konkurs plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski – naszej Ojczyzny”

Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku i Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu zapraszają przedszkolaków do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jesteśmy dumni z Polski – naszej Ojczyzny”.

Konkurs odbywa się w ramach obchodów jubileuszowych, w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego celem jest kształtowanie u dzieci uczuć i postaw patriotycznych, więzi z krajem ojczystym, szacunku do symboli narodowych, polskiej historii, tradycji i kultury, rozwijanie dziecięcej kreatywności, wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 5–6 lat z oddziałów przedszkolnych w całym kraju.

Szczegółowe informacje: https://​gdansk​.ipn​.gov​.pl/​p​l​2​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​k​o​n​k​u​r​s​y​-​h​i​s​t​o​r​y​c​z​n​e​/​4​7​2​5​4​,​K​o​n​k​u​r​s​-​p​l​a​s​t​y​c​z​n​y​-​J​e​s​t​e​s​m​y​-​d​u​m​n​i​-​z​-​P​o​l​s​k​i​-​n​a​s​z​e​j​-​O​j​c​z​y​z​n​y​-​E​l​b​l​a​g​-​z​g​l​o​s​z​e​n​i​a​-​d​o​-​.​h​tml