9 marca 2018

Nabór na trenerów‐​koordynatorów projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno‐​zawodowego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) realizuje projekt projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno‐​zawodowego”, w ramach którego zostanie przygotowana kadra trenerów‐​koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

Warunkiem niezbędnym przy rekrutacji jest zatrudnienie LUB/​ I zamieszkanie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera‐​koordynatora.

W pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby:

  • zatrudnione w CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, posiadające KWALIFIKACJE DORADCY ZAWODOWEGO,
  • będące NAUCZYCIELAMI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, zatrudnione w CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, posiadające ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, kursy i szkolenia z doradztwa zawodowego prowadzone przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje szkoleniowe),
  • posiadające KWALIFIKACJE DORADCY ZAWODOWEGO, pracujące w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, tj. Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum, Szkoła Policealna dla młodzieży,
  • będące nauczycielami kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia),
  • pracujące w publicznych wojewódzkich i powiatowych placówkach doskonalenia nauczycieli, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
  • będące nauczycielami kształcenia zawodowego zatrudnionymi w wymienionych placówkach, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia).

Rekrutację trenerów z powiatów województwa świętokrzyskiego prowadzi Kuratorium  Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25–516 Kielce.

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2018 roku do godziny 15.00.

Udział w projekcie polega na odbyciu trzydniowego szkolenia w mieście wojewódzkim i kończy się dniem zakończenia projektu tj. 30 czerwca 2018 r. Dla województwa świętokrzyskiego szkolenie planowane jest w Kielcach w dniach 28–30 maja 2018 r.

Nocleg w kraju jest kwalifikowalny, w przypadku wsparcia trwającego dłużej niż jeden dzień w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia/​spotkania jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej), a jednocześnie wsparcie zaczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu.

Zwrot kosztów dojazdu jest kwalifikowalny do wysokości opłat a środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów 11 klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodu lub taksówki) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości.

Osoba koordynująca z ramienia Kuratorium Oświaty: st. wiz. Renata Zaborek, tel. (41) 342–16-44, e‐​mail: renata.​zaborek@​kuratorium.​kielce.​pl

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Deklaracja współpracy
Data: 2018‐​02‐​13, rozmiar: 83 KB
Formularz zgloszeniowy
Data: 2018‐​02‐​13, rozmiar: 63 KB
Ogloszenie o naborze
Data: 2018‐​02‐​13, rozmiar: 77 KB
Oswiadczenie uczestnika
Data: 2018‐​02‐​13, rozmiar: 101 KB
Wymagania wobec kandydata
Data: 2018‐​02‐​13, rozmiar: 59 KB