26 stycznia 2018

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nowatorstwa i Wynalazczości „Elektryzująca Pasja”

Konkurs „Elektryzująca Pasja”, organizowany jest przez spółkę ELEKTROTIM S.A. przy współpracy firm zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Elektroinstalacyjnym.

Cele konkursu:

  • Stworzenie dodatkowej zachęty i motywacja uczniów do włączania się w nowe inicjatywy i bycia aktywnym.
  • Nawiązanie współpracy pomiędzy potencjalnymi pracownikami, a pracodawcami.
  • Tworzenie w szkołach warunków sprzyjających rozwojowi aktywności uczniowskiej, ich zainteresowań i pasji.
  • Rozwój umiejętności z zakresu komunikacji, pracy w grupie, aktywnego rozwiązywania problemów i szukania nowatorskich rozwiązań.

Uczestnictwo w konkursie:

  • Uczestnikiem Konkursu może zostać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, która znajduje się na terenie Polski. Każdy uczeń może zgłosić jeden autorski projekt. Uczestnikiem konkursu może być również zespół uczniów. Zespół powinien liczyć nie mniej niż 2 osoby i nie więcej niż 5 osób. Jeden zespół może zgłosić tylko jeden projekt.
  • Szkoła zgłasza dowolną liczbę uczniów lub zespołów uczniów, którzy będą realizować zadanie konkursowe. Uczniowie mogą również sami nadesłać przygotowane przez siebie projekty konkursowe.

Do pobrania: