24 stycznia 2018

Zimowa wersja akcji informacyjno‐​edukacyjnej „Bezpieczna Woda”

Akcja informacyjno‐​edukacyjna „Bezpieczna Woda” jest skierowana do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy komisariatów rzecznych policji, ratowników oraz rodziców.

W ramach Akcji Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało wersję elektroniczną  materiału informacyjnego stanowiącego zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętego w formie plakatu oraz 4‐​stronicowej ulotki.

Zamieszczone poniżej materiały edukacyjno‐​informacyjne stanowią pomoc dydaktyczną w ramach zajęć szkolnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach.

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje zimową edycję Akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Szczegółowe informacji: https://​www​.msit​.gov​.pl/​p​l​/​t​u​r​y​s​t​y​k​a​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​7​5​8​2​,​Z​i​m​o​w​a​-​w​e​r​s​j​a​-​a​k​c​j​i​-​i​n​f​o​r​m​a​c​y​j​n​o​-​e​d​u​k​a​c​y​j​n​e​j​-​B​e​z​p​i​e​c​z​n​a​-​W​o​d​a​.​h​tml