17 stycznia 2018

Komunikat w sprawie rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2017 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2017 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku – zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. z dnia 8 listopada 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że rozliczenie dotacji podręcznikowej  jest  dostępne na platformie online pod adresem: www.dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl

Wypełnione załączniki nr 8 i 9 należy wypełnić, wydrukować i przekazać również w wersji papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty