11 stycznia 2018

Zakończenie I etapu realizacji zadań w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – informacja MEN

W związku z zakończeniem I etapu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przypominamy o konieczności zwrotu niewykorzystanej część dotacji do 15 stycznia 2018 r.

Dotacje przeznaczone były na przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży oraz realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, a także doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”/ M. P. poz. 1250).

Niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić (zgodnie z porozumieniem) na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze  72 1010 1010 0031 0222 3000 0000/2017 (wraz z adnotacją – numer porozumienia: MEN/2017/DWK ... /2017).

Odsetki bankowe od przekazanej dotacji oraz odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie należy przekazać na konto 22 1010 1010 0031 0222 3100 0000 (wraz z adnotacją – numer porozumienia MEN/2017/DWK ... /2017).

Odsetki nalicza się począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.