9 stycznia 2018

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty 2018

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli, iż wnioski o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty należy składać do dnia 28 lutego 2018 roku w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 w dwóch egzemplarzach – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: norbert.krzystanek@kuratorium.kielce.pl.

Tytuł honorowy profesor oświaty może być nadany przez Ministra Edukacji Narodowej nauczycielowi dyplomowanemu, który posiada:

 • co najmniej dwudziestoletni okres pracy w zawodzie nauczyciela,
 • co najmniej dziesięcioletni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany,
 • znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty wnioski wraz z uzasadnieniem zawierającym opis dorobku zawodowego kandydatów składa do kapituły organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
 2. zaświadczenie ze szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony potwierdzające spełnianie warunku dotyczącego wymaganego 20-letniego okresu pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letniego okresu pracy jako nauczyciel dyplomowany; jeśli nauczyciel zmieniał miejsca zatrudnienia, wskazane jest dostarczenie zaświadczeń ze wszystkich szkół/placówek (lub świadectw pracy),
 3. potwierdzenia uzyskania Medalu Komisji Edukacji Narodowej lub innych odznaczeń w uznaniu działań na rzecz oświaty, nagród ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki.

Zgłoszenia może dokonać:

 • zainteresowany nauczyciel,
 • dyrektor szkoły/placówki,
 • organ prowadzący szkołę/placówkę,
 • związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,
 • inne podmioty działające na rzecz oświaty.

Uwaga! Uzasadnienie nie powinno przekroczyć 10 stron.

Nauczycielowi dyplomowanemu, który uzyskał tytuł honorowy profesora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wypłaca jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 18 tys. zł.

Dodatkowych informacji udziela Pan Norbert Krzystanek, telefon: 41 342 16 27.

Podstawa prawna:

 • art. 9 i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2017. 1189),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017).

 

Załączniki

Wzór wniosku
Data: 2018-01-09, typ pliku: DOC, rozmiar: 49 KB