8 stycznia 2018

Działania podejmowane w roku szkolnym 2016/2017 w ramach pracy Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego

W dniu 7 grudnia 2016 r. w Domu Rzemiosła w Kielcach z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego.

W naradzie udział wzięli: doradca Wojewody Świętokrzyskiego, przedstawiciel Marszałka Województwa, przedstawiciele organów prowadzących, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dyrektor Izby Rzemieślników i Pracodawców w Kielcach, pracownicy naukowi uczelni wyższych – Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk o Zdrowiu, Wojewódzki Komendant OHP, dyrektorzy szkół zawodowych, Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, dyrektorzy Placówek Doskonalenia Nauczycieli, przedstawiciele życia gospodarczego zaangażowani w kształcenie praktyczne uczniów i słuchaczy szkół zawodowych. Celem spotkania było powołanie zespołu oraz ustalenie jego głównych założeń:

 • zbudowanie systemu wsparcia dla szkolnictwa zawodowego,
 • zwiększenie skuteczności i efektywności kształcenia zawodowego województwa świętokrzyskiego,
 • zharmonizowanie oferty edukacyjnej szkół z potrzebami rynku pracy,
 • ścisła współpraca szkół kształcących w zawodzie z pracodawcami lokalnego i regionalnego rynku pracy m.in. poprzez zwiększenie dostępu do kształcenia praktycznego na zasadach dualnego systemu,
 • dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, w tym praktycznej nauki zawodu do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

Uczestnicy aktywnie brali udział w dyskusji dotyczącej wsparcia szkół zawodowych oraz osiągania wysokich efektów kształcenia zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy.

W marcu 2017 r. odbyło się 5 spotkań Zespołu do Spraw Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, zorganizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, podczas których pracownicy Kuratorium Oświaty omówili bieżące zmiany dotyczące szkolnictwa zawodowego.

 • 20 marca 2017 r. spotkanie w Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim dla powiatów ostrowieckiego, skarżyskiego i starachowickiego,
 • 21 marca 2017 r. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie dla powiatów staszowskiego, sandomierskiego, opatowskiego,
 • 27 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1w Busku Zdroju dla powiatów buskiego, pińczowskiego i kazimierskiego,
 • 29 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie dla powiatów włoszczowskiego, koneckiego i jędrzejowskiego,
 • 31 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego.

Uczestnicy spotkań intensywnie i chętnie brali udział w dyskusji. Dyrektorzy dzielili się dobrymi praktykami realizowanymi w szkołach, ale również poruszali kwestie związane z pojawiającymi się problemami kształcenia w zawodzie. Pracodawcy mieli możliwość wyrażenia swoich uwag dotyczących praktycznej nauki zawodu. Dyrektor Izby Rzemieślniczej zachęcał dyrektorów szkół do współpracy z Izbą. Przedstawiciele Urzędów Pracy przedstawili zawody nadwyżkowe, zrównoważone oraz deficytowe w skali województwa.

Jako przyczyny niedopasowania popytu i podaży pracowników wymieniono między innymi brak kwalifikacji i związanych z nimi uprawnień, brak doświadczenia i umiejętności praktycznych, brak kandydatów do pracy w zawodzie, niewystarczającą znajomość lub brak znajomości języków obcych, brak tzw. kompetencji miękkich, niesatysfakcjonujące wynagrodzenie.

Łącznie we wszystkich spotkaniach wzięło udział:

 • 17 przedstawicieli organów prowadzących
 • 86 dyrektorów i nauczycieli placówek kształcących w zawodowych
 • 24 przedstawicieli Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców
 • 37 pracodawców współpracujących ze szkołami w zakresie praktyk zawodowych
 • 40 przedstawicieli Urzędów Pracy i innych instytucji związanych ze szkolnictwem zawodowym.

W wyniku dyskusji osób reprezentujących instytucje związane z kształceniem zawodowym wypracowano wnioski w celu przekazania do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zagadnienia poruszane podczas spotkań znalazły odzwierciedlenie w zmianach wprowadzonych w prawie oświatowym dotyczącym szkolnictwa zawodowego m.in. finansowanie, kształcenie praktyczne, przeprowadzaniu egzaminów zawodowych, organizacji pracy szkół zawodowych.