22 grudnia 2017

WAŻNE – Informacja MEN dotycząca wypełniania arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół

Dyrektorzy szkół i placówek ogólnodostępnych
z terenu województwa świętokrzyskiego,

ze względu na zgłaszane do MEN pytania dotyczące arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół, poniżej znajdują się dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej sprawy,

  1. Przez uczniów rozumiemy również dzieci i słuchaczy szkół dla dorosłych.
  2. Dane wskazywane w arkuszu muszą być aktualne, tj. na dzień wypełniania arkusza.
  3. Pytania od 1 do 4 dotyczą zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i służą ustaleniu jaka liczba uczniów obejmowana jest więcej niż jedną formą zajęć. Formy zajęć w przedszkolach, szkołach dla dzieci i młodzieży oraz szkołach dla dorosłych wskazane są w przepisach.
  4. W przypadku szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkole dyrektorzy muszą wypełnić arkusz dwukrotnie: 1 dla uczniów szkoły, 2 dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na te szkoły i dopilnowanie, aby dyrektorzy w ten właśnie sposób przekazali dane do arkuszy.
  5. Jeśli w szkołach podstawowych funkcjonują oddziały gimnazjum, szkoła wypełnia jeden arkusz.
  6. W odniesieniu do przedszkoli i szkół niepublicznych uprzejmie informuję, że w opinii MEN, powinny one zapewniać pomoc psychologiczno-pedagogiczną, nie tylko w odniesieniu do uczniów objętych kształceniem specjalnym. Szkoły te funkcjonują w systemie oświaty, który zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn.zm.), zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zasady jej udzielania powinny zostać określone w statutach tych jednostek.Przedszkola i szkoły niepubliczne zobowiązane są do wypełniania arkusza monitorowania.
  7. Z uwagi na zgłaszane do MEN uwagi dyrektorów do arkusza monitorowania, wskazujące na fakt, że nie wszystkie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w przedszkolu/szkole uwzględnione są w arkuszu organizacji, proponujemy aby w takich sytuacjach dyrektorzy wskazywali odpowiedź NIE.

Natomiast w WYJAŚNIENIACH musi znaleźć się informacja:

  • ile godzin wskazano w arkuszu organizacyjnym?
  • ile godzin jest realizowanych dodatkowo, z jakiej puli?
  • czy dodatkowe godziny są finansowane? – jeżeli tak, to z jakich środków?

8. Informacja zbiorcza dotycząca monitorowania będzie przygotowywana na wzorze przygotowanym przez MEN.