30 listopada 2017

Konkurs MEN „Nauczyciel – Innowator”

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs „NAUCZYCIEL – INNOWATOR”, skierowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów — nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno‐​komunikacyjnych na lata 2017–2019 –„Aktywna tablica”. Warunkami  konkursu są objęte wszystkie szkoły, nie tylko te, które wzięły udział  Programie Aktywna tablica  w 2017 r.

Zakres przedmiotowy konkursu

Konkurs polega na przygotowaniu przez szkołę filmu (nie przekraczającego 15 minut) przedstawiającego scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy określonych w rządowym programie Aktywna tablica. Każdy Zgłaszający może zgłosić jeden film, wykonany samodzielnie na potrzeby Konkursu. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą być przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach. Zgłaszający zamieszcza Film w wybranym miejscu, podając w zgłoszeniu  link do strony, na której ten film się znajduje.

Termin i sposób zgłoszenia

Zgłoszenia Nauczyciela‐​Innowatora dokonuje dyrektor szkoły do dnia 22 grudnia 2017 r. na adres poczty elektronicznej Kuratorium Oświaty w Kielcach. Komisja konkursowa, powołana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wyłania spośród wszystkich uczestników konkursu jednego laureata. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 29 grudnia 2017 r.

Osoba kontaktowa w sprawach konkursu z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach:

  • wizytator Piotr Łojek
  • e‐​mail: piotr.​lojek@​kuratorium.​kielce.​pl
  • tel. (41) 350–18-57

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2017‐​11‐​30, rozmiar: 30 KB
Załącznik nr 1
Data: 2017‐​11‐​30, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 2
Data: 2017‐​11‐​30, rozmiar: 18 KB
Załącznik nr 3
Data: 2017‐​11‐​30, rozmiar: 18 KB
Załącznik nr 4
Data: 2017‐​11‐​30, rozmiar: 15 KB