20 listopada 2017

XI Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”

Z uwagi na potrzebę rozwoju świadomości ekologicznej oraz konieczność kształtowania postaw proekologicznych Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie już po raz jedenasty organizuje Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”.

Ideą konkursu jest refleksja nad znaczeniem codziennego wysiłku na rzecz ochrony środowiska w każdym domu. Warunkiem udziału w naszym konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia. Uczestnicy konkursu mogą przygotować prace w jednej z dwóch kategorii: plastycznej lub multimedialnej.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://​g1​.lublin​.eu/​2​0​1​7​/​1​0​/​o​g​o​l​n​o​p​o​l​s​k​i​-​k​o​n​k​u​r​s​-​e​k​o​l​o​g​i​a​-​w​-​m​o​i​m​-​d​o​m​u​-4/