15 listopada 2017

Prośba o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2018 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2018 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1065, ze zm.). Dofinansowanie to odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. Nr 59, ze zm.).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie w trybie pilnym informacji dotyczącej wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w roku 2018 i nadesłanie w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.plnieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada br. do godziny 10:00 wg poniższego wzoru:

Nazwa gminy

………………………….

Rok 2018

Liczba młodocianych Kwota
Nauka zawodu
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy
                            Razem:

*Jeśli gmina nie wykazuje zapotrzebowania na środki w 2018 roku, proszę o przesłanie tabeli negatywnej ( zerowej ).

Do obliczeń  należy przyjąć następujące kwoty dofinansowania:

  1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Informację sporządził: …………………………………

Telefon kontaktowy :  ………………………………….

Tomasz Pleban
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty