14 listopada 2017

Konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”. Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwotę w wysokości 28,86 mln zł.

Zadania przewidziane do realizacji:
Zadanie nr 1

  • Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie).
  • Łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł.
  • Zajęcia będą realizowane w terminie od 2 stycznia do 30 marca 2018 r.

Zadanie nr 2

  • Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
  • Łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł.
  • Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 lutego do 7 grudnia 2018 roku.

Zadanie nr 3

  • Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno‐​kompensacyjnej.
  • Łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.
  • Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 lutego do 7 grudnia 2018 roku.

Wnioski na w/​w zadania należy składać do 29 listopada 2017 r. Więcej informacji o konkursach znajduje się w BiP MSiT (https://​bip​.msit​.gov​.pl/​b​i​p​/​f​i​n​a​n​s​o​w​a​n​i​e​-​z​a​d​a​n​/​s​p​o​r​t​-​p​o​w​s​z​e​c​h​n​y​/​2​0​1​7​-​r​o​k​/​2​1​5​7​,​O​t​w​a​r​t​y​k​o​n​k​u​r​s​-​n​a​-​d​o​f​i​n​a​n​s​o​w​a​n​i​e​-​w​-​2​0​1​8​-​r​o​k​u​-​o​r​g​a​n​i​z​a​c​j​i​-​z​a​j​e​c​-​s​p​o​r​t​o​w​y​c​h​-​d​l​a​-​u​.​h​tml)