10 listopada 2017

Statuty szkół

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i przedszkoli
w województwie świętokrzyskim

Przypominam o konieczności dostosowania statutów kierowanych przez Państwa jednostek do przepisów prawa oświatowego, wynikających ze zmiany ustroju szkolnego.

Zgodnie z art. 322 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2017 r.

W przypadku statutów szkół wymienionych powyżej zostały zachowane kompetencje rady szkoły i rady pedagogicznej w zakresie uchwalania statutów. Oznacza to, że przy podejmowaniu uchwał stwierdzających przekształcenie z mocy prawa ww. szkół, w tym ośmioletniej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia z mocy prawa sześcioletniej szkoły podstawowej, organ prowadzący nie jest właściwy do nadawania tym szkołom statutów, ponieważ jest to kompetencja rad pedagogicznych i rad szkół. Podobnie w przypadku zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum. W związku z tym, działając na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki (art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

Przepis nie mówi o wydaniu nowego statutu, lecz statutu wydanego na podstawie Prawa oświatowego. W związku z tym obowiązek ten można zrealizować poprzez wydanie nowego statutu szkoły i zastąpienie dotychczasowego oraz przez nowelizację zapisów istniejącego statutu w taki sposób, aby stał się on statutem dostosowanym do wymogów Prawa oświatowego. Jest to okazja do uregulowania sytuacji dotyczącej statutów szkół, placówek i zespołów, dlatego lepszym rozwiązaniem jest zastąpienie starego statutu nowym aktem.

Jednocześnie informuję, że Świętokrzyski Kurator Oświaty nie opiniuje statutów szkół i placówek uchwalonych przez rady szkół lub rady pedagogiczne. Kurator oświaty analizuje zapisy w statutach tworzonych szkół, placówek, które organy prowadzące przesyłają wraz z uchwałami do Wojewody Świętokrzyskiego. Natomiast zgodnie z art. 114 ustawy Prawo oświatowe Kurator oświaty może uchylić statut publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub placówki albo niektóre jego postanowienia, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, jeżeli stwierdzi, że jego zapisy są sprzeczne z prawem.

 

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Tomasz Pleban