24 października 2017

Projekt „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”

Ministerstwo Zdrowia powierzyło Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej realizację projektu Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Ogólnym celem zadania jest profilaktyka zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i innych placówek oświatowych. Realizacja zadania koncentruje się na podniesieniu wiedzy dyrektorów szkół, psychologów, pedagogów, nauczycieli, opiekunów i rodziców oraz na zwiększeniu skuteczności podejmowanych przez nich działań profilaktycznych i prewencyjnych.

Zadanie polega na opracowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, ich rodziców i nauczycieli.  Bazę merytoryczną do prowadzenia szkoleń stanowi opracowany przez grupę ekspertów program, którego przygotowanie zostało poprzedzone ogólnopolskim, dwuetapowym badaniem potrzeb w szkołach wszystkich typów.  Program uwzględnia aktualną wiedzę naukową i praktyczną z zakresu psychologii, w szczególności psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz interwencji kryzysowej i powstał we współpracy ze specjalistami z zakresu psychiatrii, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i socjologii. W ramach programu zostały przygotowane m.in. arkusze obserwacji ucznia oparte na modelu biopsychospołecznym oraz bezpłatne materiały edukacyjno-informacyjne dla czterech bloków tematycznych:

  1. Depresje
  2. Samobójstwa
  3. Zaburzenia odżywiania
  4. Samouszkodzenia

Rekrutacja na szkolenia i dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje: www.zdrowaszkola.org.pl